Public
Authored by webmaster

Giới thiệu phần mềm đọc tài liệu PDF foxit reader full

Foxit Reader là một công cụ xem, tìm kiếm và in PDF đa ngôn ngữ. Phần mềm cho phép người dùng thiết kế các biểu mẫu PDF tương tác, chèn hình ảnh, thêm mạng, thêm nhận xét vào tệp PDF, gửi tệp PDF và hơn thế nữa. Ứng dụng này là một phần mềm miễn phí.

Kể từ khi phát hành phiên bản 4.0, các chức năng chuyên nghiệp có thể được thêm vào miễn phí mà không cần thêm giấy phép. Ứng dụng này được tạo ra và phát triển bởi Foxit Corporation, được thành lập vào năm 2001 và tập trung vào việc phát triển nền tảng PDF hỗ trợ công nghệ. Công ty có trụ sở chính tại Fremont, Hoa Kỳ và có các hoạt động tại Trung Quốc, Bỉ, Nhật Bản, Đài Loan và các quốc gia khác.

Phiên bản mới của Foxit Reader có thể được sử dụng trên Microsoft Windows và Mac OS. Ứng dụng này hỗ trợ các phiên bản Windows 7, 8 và 10. Khi được sử dụng trong Windows 2000 hoặc Windows XP, ứng dụng này cũng hỗ trợ ổ đĩa thông minh U3. Ngoài ra, có một phiên bản dùng thử cho Linux. Sự xuất hiện của Foxit rất đơn giản.

Tải ngay Foxit Reader Full Crack: https://thuythu.vn/adobe-acrobat-reader-dc/

Các thanh công cụ trong ứng dụng này, chẳng hạn như tệp, chỉnh sửa, xem, tài liệu, công cụ, cửa sổ, trợ giúp, rất dễ sử dụng. So với việc sử dụng trình đọc adobe, việc sử dụng ứng dụng này để mở tệp pdf có thể mang lại kết quả cao nhất, đặc biệt là khi tệp bạn mở hiển thị rất nhiều hoạt ảnh. Nhưng bằng cách sử dụng ứng dụng này, công việc của hệ thống sẽ không quá nặng nề, bởi vì ứng dụng đọc này không sử dụng bất kỳ bộ nhớ nào.

Hơn nữa, thời gian tải sẽ không quá lâu. Bạn có thể nhanh chóng mở các tệp ứng dụng mà không cần tải trình cắm trước. Ứng dụng đọc này có thể phù hợp với tốc độ của Adobe Reader khi nó được mở.

324 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment